Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16


Data publikacji: 04.07.2016

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.


W dniu 4 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16.


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT (236.0 KB)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny strategicznej ZIT lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów (217.0 KB)Zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań Prezydent Jacek Jaśkowiak wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa, jako Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, o zwiększenie kwoty alokacji na przedmiotowy konkurs do wysokości umożliwiającej przyznanie dofinansowania wszystkim projektom, które spełnią kryteria wyboru i uzyskają wymaganą liczbę punktów.


Pismo z wnioskiem o zwiększenie alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 (408.0 KB)


Pismo z wnioskiem o zwiększenie alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16­ wersja dla osób korzystających z czytników ekranu (183 KB)___________________________________________________

Data publikacji: 25.07.2016

Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Informujemy, że Zarząd Województwa w dniu 6 lipca br. podjął uchwałę zwiększającą alokację na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16. W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 19 lipca br. podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową, na której znalazło się 15 projektów spełniających kryteria oceny strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz mieszczących się w alokacji przyjętej w konkursie. Dokumentacja projektowa dotycząca projektów została przekazana do IZ WRPO 2014+ celem dalszej oceny, zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT z dnia 19.07.2016 (232.0 KB)

___________________________________________________

Data publikacji: 26.09.2016

Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 26 września br. podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową w związku z zakończeniem procedury odwoławczej dotyczącej oceny strategicznej wniosków. Na liście rankingowej znalazło się 16 projektów spełniających kryteria oceny strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz mieszczących się w alokacji przyjętej w konkursie.

Uchwała daje podstawę do przekazania wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suchy Las do IZ WRPO 2014+ celem dalszej oceny, zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi.


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT z dnia 26.09.2016 (785.0 KB)