Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18

Data publikacji: 10.07.2018

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18 do poddziałania Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

W dniu 9 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (218.0 KB)
Uchwała nr 13/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 9 lipca 2018r. - 3.3.3 Typ II (326.0 KB)