Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-004/17

Data publikacji: 25.10.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-004/17,
poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu

II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 23 października br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla

realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków

i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie oraz zawnioskował do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie alokacji

o kwotę pozostającą do dyspozycji w ramach konkursu.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.3 Typ II (390.0 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.3 Typ II (280.0 KB)

Uchwała nr 36/2017 Zarządu SMP z 23.10.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.3.3 Typ II (254.0 KB)

Uchwała nr 38/2017 Zarządu SMP z 23.10.2017 ws. zwiększenia alokacji na konkurs 3.3.3 Typ II (253.0 KB)