Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań

Data publikacji: 25.10.2016

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego pt. "Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta", złożononego w naborze nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania.


W dniu 19 października br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku złozonego w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16.


Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (218.0 KB)