Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/17

Data publikacji: 08.03.2018

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/17 do
poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Wsparcie nauczania matematyki i informatyki
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W dniu 5 marca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 typ II (213.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 8.1.4 typ II (227.0 KB)
Uchwała nr 6/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 5 marca 2018r. - 8.1.4 typ II (326.0 KB)