Komunikat w związku z naborem do poddziałania 6.4.2.

Data publikacji: 05.04.2018

Komunikat dot. trwającego naboru do Poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, IZ WRPO 2014+ przypomina, że w przypadku konkursów realizowanych w ramach Strategii ZIT dofinansowanych z EFS nie stosuje się kryteriów premiujących. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej wynosi 100 punktów. Ranking projektów dokonywany jest na etapie oceny strategicznej ZIT na podstawie kryteriów strategicznych.

Komunikat został opublikowany także na stronie naboru.