Nabór kandydatów na członków Rady Doradczej ds. Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 (ZIT Poznań). Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027.


Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: 

 1. opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+, w szczególności listy projektów zaproponowanych do realizacji,
 2. opiniowanie zmian Strategii ZIT,
 3. udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT.


W ramach niniejszego naboru wyłonieni zostaną członkowie organu spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych.


Kandydaci powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w ramach lub na rzecz co najmniej jednej z poniższych dziedzin, tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 tj.:

 1. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (w tym e-usługi i e-zasoby publiczne).
 2. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego (w tym: wsparcie małej retencji, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwijanie systemów ratownictwa oraz prognozowania i ostrzegania środowiskowego).
 3. Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (w tym wsparcie systemów publicznego transportu zbiorowego, rozwój infrastruktury ładowania pojazdów, wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności, działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne na rzecz transportu zbiorowego i bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym).
 4. Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (w tym: usługi rozwojowe w systemie PSF, outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, wsparcie zarządzania wiekiem i elastycznych form zatrudnienia, Regionalne Programy Zdrowotne, eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy).
 5. Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (w tym: wsparcie edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości edukacji w szkołach i rozwój zainteresowań poza edukacją formalną, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i upowszechnienie doradztwa zawodowego, edukacja włączająca).
 6. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej (w tym: wsparcie usług asystenckich i opiekuńczych, usługi mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego, wsparcie deinstytucjonalizacji opieki medycznej – w tym opieki psychiatrycznej, standardy dostępności w podmiotach leczniczych, Regionalne Programy Zdrowotne oraz wczesne wykrywanie chorób).
 7. Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym: wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, wsparcie migrantów, integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczności na rzecz rozwoju lokalnego, wsparcie partnerów społecznych i organizacji pozarządowych).

  Dodatkowo, kandydaci mogą reprezentować organizacje aktywnie działające w następujących dziedzinach:

 8. Społeczeństwo obywatelskie.
 9. Ochrona środowiska.
 10. Promowanie włączenia społecznego.
 11. Promowanie praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedykryminacji.

 

Wybór członków Rady z grona kandydatów nastąpi w zgodzie z następującymi kryteriami: doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji Strategii ZIT, wiedza i kompetencje zawodowe; wola aktywnego udziału i zaangażowania w konsultowanie przedkładanych materiałów; nieposzlakowana opinia; obszar działania organizacji obejmuje terytorium Metropolii Poznań.

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego (Załącznik nr 1 do ogłoszenia).


UWAGA: Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 669 80 54 lub 690 951 110 oraz pod adresem e-mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl.


Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ”, należy:

 1. przesyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań lub
 2. składać osobiście w zamkniętej kopercie opisanej wg powyższego wzoru w: Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań;

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2022 r. (decyduje data wpływu do jednostki).


Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznk nr 1 do ogłoszenia:
Formularz zgłoszeniowy (28 KB)