Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

Poddziałanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Miasto Poznań

Okres realizacji: 2020 - 2023
Wartość projektu:

16 692 124,38 zł

Dofinansowanie UE:

14 000 000,00 zł


Zakres projektu:

 

Budowa MeSIP to odpowiedź na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej nt. Metropolii Poznań. Źródłem tego są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej, będące efektem istotnego zróżnicowania poziomu zastosowania technologii informacyjno–komunikacyjnej w JST zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych.

Rozwiązanie tego kluczowego problemu nastąpi w ramach projektu poprzez działania organizacyjne i techniczne, w tym niezbędną dostawę nowej lub rozbudowę istniejącej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej Lidera – Powiatu Poznańskiego oraz Partnerów tj. Miasta Poznania (GEOPOZ) oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań reprezentującego jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Stowarzyszenia.

Realizacja projektu i budowa systemu MeSIP umożliwi wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych, a wśród nich metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji społecznej obejmującej np. przestrzenne konsultacje społeczne, wysoko specjalizowanych narzędzi i technologii GIS, dojrzałych elektronicznych usług publicznych, a także metropolitalnego banku danych zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym spójne, jednorodne dane referencyjne.

Dane te to przede wszystkim dane udostępnione przez PODGiK PP, MODGiK ZGiKM GEOPOZ, PODGiKi starostw powiatu śremskiego, wągrowieckiego, obornickiego, szamotulskiego oraz Uczestników – pozostałych członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

MeSIP usprawni w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.