e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Gmina Dopiewo
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2021
Wartość projektu:

379 194,10 zł

Dofinansowanie UE:

359 994,10 zł


Zakres projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 280 uczniów, w tym 40 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do 4 szkół podstawowych na terenie gminy Dopiewo oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli tych placówek poprzez: doposażenie 2 pracowni informatycznych; organizację zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz przeszkolenie nauczycieli.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • doposażenie 2 pracowni przedmiotowych, w tym: 1 pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dopiewie oraz 1 pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie;
  • podniesienie kompetencji uczniów poprzez organizację i uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia z informatyki oraz programowania) oraz zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki);
  • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach/szkoleniach z zakresu wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej w dziedzinie matematyki i informatyki.

Efekty realizacji projektu:
  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 280 osób
  • Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 40 osób
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 14 osób
  • Liczba zrealizowanych kursów/ szkoleń/ dla nauczycieli – 6 szt.
  • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 287 osób
  • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 2 szt.
  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 4 szt.

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań