Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Czerwonak
Partner:

Gmina Murowana Goślina

Okres realizacji:

2019 - 2022

Wartość projektu:

6 510 597,03 zł

Dofinansowanie UE:

4 372 579,46 złZakres projektu:
  1. zadanie obejmuje prace projektowe i budowę: ścieżki rowerowej o dł. 1,515 km w Owińskach, ścieżki rowerowej o dł. 2,309 km w Bolechowie z elementami luminescencyjnymi, studni, kanalizacji, przykanalików i wpustów deszczowych, oświetlenia, 3 parkingów B&R z małą architekturą i miejscami odpoczynku, infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu, udogodnień dla osób niepełnosprawnościami, oznakowania poziomego i pionowego
  2. Działania informacyjno-promocyjne realizowane przez G. Czerwonak - cykl imprez, artykułów oraz materiały info-promoc.
  3. zadanie obejmujące budowę ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej po wschodniej stronie ul. Raduszyńskiej, o dł. 1,23661 km, miejsca odpoczynku z małą architekturą, oznakowania poziomego i pionowego ścieżki oraz rozwiązań dla osób niepełnosprawnych,zjazdów z kostki brukowej, odwodnienia i kanalizacji deszczowej,usunięcie drzew i krzewów. 
  4. zadanie obejmujące prace projektowe i budowę ścieżki o dł. 9,366: roboty rozbiórkowe (nawierzch.), ziemne, wycinkę drzew, przebudowę kolizji, skrzyżowań z ciekami/rowami, przestawienie ogrodzeń, budowę nawierzchni infrastruktury (ścieżek, zjazdów), oznakowania i barier, przykanalików i wpustów deszczowych, nowego oświetlenia typu LED, przebudowę kolizji z zatokami autobusowymi, udogodnień dla osób niepełnosprawnościami, miejsca odpoczynku z małą architekturą, 6 parkingów B&R z małą architekt., rozmieszczenie 10 ławek na ścieżce (REZYGNACJA), nadzór inwestorski nad pracami
  5. Działania inform.-promoc. realizowane przez Gminę Murowana Goślina - cykl imprez oraz materiały info-promocyjne.

Efekty realizacji projektu:
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 5,061 km
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 3 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 27 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno -promocyjnych – 2 szt.
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 44 szt.Film promocyjny nt. projektu - opublikowany w 2020 roku