Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etap

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Suchy Las

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): sierpień 2017 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

2 252 295,71 zł

Dofinansowanie UE:

1 882 746,16zł


Zakres projektu:
Inwestycja została zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej Radojewo-Biedrusko i stanowi II etap budowy trasy rowerowej w tym rejonie (I etap zrealizowany ze środków RPO poza ZIT).


Projekt objął m.in. następujące działania

 1. Budowa trasy rowerowej na odcinku Radojewo-Biedrusko (odcinek od Łysego Młyna do Biedruska) o długości 2,67 km wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym 6 lamp LED hybrydowych, wiata rowerowa w okolicy ośrodka Łysy Młyn, zatoka autobusowa
 2. Nazdór inwestorski
 3. kampania informacyjno-promocyjna promująca niezmotoryzowany transport indywidualny


Znaczenie projektu:

 • Celem główny projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu poznańskiego, w tym Gminy Suchy Las oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.
 • Założenia projektu zakładają następujące rezultaty i oddziaływanie: zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach, zmniejszenie emisji pochodzącej ze zmechanizowanych środków transportu, zmniejszenie antropopresji, spadek poziomu hałasu, wzrost jakości życia mieszkańców


Ciekawostki:

 • Projekt stanowi kolejny etap inwestycji. W etapie I w latach 2016-2017 za kwotę 1,2 mln zł pochodzącą częściowo ze środków WRPO (poza ZIT) zrealizowano trasę rowerową o długości 1,7 km od Radojewa do Łysego Młyna. Gmina zbudowała ten odcinek trasy jako element dużego projektu, którego liderem było MPK w Poznaniu (projekt o wartości całkowitej niemal 100 mln zł zakładał także m.in. zakup 20 tramwajów, uruchomienie systemu informacji pasażerskiej oraz montaż stojaków rowerowych na trasie PST).
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: wzdłuż trasy zrealizowano specjalne przejścia dla osób niepełnosprawnych zbudowane z płytek ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi, zaplanowano także dodatkową sygnalizację akustyczną  ułatwiającą osobom niepełnosprawnym orientację przy przejściach, dodatkowe elementy odblaskowe wmontowane w krawędzie ścieżki powinny zwiększyć bezpieczeństwo osób słabowidzących. 


Efekty realizacji projektu:

 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,67 km
 • Liczba wybudowanych obiektów B&R – 1 szt.
 • Liczba stanowiska postojowych w wybudowanych obiektach B&R – 18 szt.
 • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 6 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szanowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 9,82 ton CO2

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy nt. trasy rowerowej i projektu