Węzeł przesiadkowy Czerwonak

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Czerwonak
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

wrzesień 2017 – listopad 2019

Wartość projektu:

4 191 991,91 zł

Dofinansowanie UE:

3 498 091,62 złZakres projektu:

Projekt "Węzeł przesiadkowy Czerwonak" obejmował zadania:

Zadanie 1. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Szkolnej (droga gminna nr 320733P) w Czerwonaku i Kicinie.

Zadanie 2. Ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 196 Czerwonak-Miękowo wraz z przejściem przez przejazd kolejowy w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Czerwonak-Osiedle.

Zadanie 3. Modernizacja parkingu P&R B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych.

Zadanie 4. Zakup autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP.

Zadanie 5. Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego.


Efekty realizacji projektu:
  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 48 szt.
  • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 3 szt.
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 3,03 km
  • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 2 szt.
  • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 40 osób
  • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 1,72 km
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 52,05 ton równoważnika CO2Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań