Projekt strategiczny P13 Metropolitalny System Informacji Przestrzennej

...

Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Celem głównym projektu jest: „Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych ukierunkowana na budowę i upowszechnienie elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Metropolii Poznań w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania przestrzenią, poprzez wdrożenie pierwszych efektów budowy Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) zapewniających harmonizację, integrację i wymianę danych rejestrów publicznych, dostarczenie nowych, dojrzałych e-usług oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej: aplikacyjnej, systemowej i technicznej (sprzętowej).” Pozostałe cele – szczegółowe cele strategiczne to:
  1. Zwiększenie efektywności procesów zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania przestrzenią na poziomie metropolii w szczególności poprzez wsparcie realizacji zadań planowania strategicznego, głównie w obszarze planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska;
  2. Modernizacja systemów teleinformatycznych wspomagających procesy zarządzania jednostek samorządu terytorialnego Metropolii Poznań w szczególności w obszarze zadań związanych z szeroko rozumianą informacją przestrzenną;
  3. Usprawnienie wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego między innymi poprzez dostarczenie procedur i narzędzi do niezbędnej wymiany i integracji danych głównie na styku współdziałania administracji szczebla powiatowego i gminy;
  4. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Metropolii Poznań, w tym wzmocnienie jej wizerunku i promocji w Internecie;
  5. Wspieranie procesu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  6. Przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej na poziomie lokalnym.
 
Działania w ramach projektu
W ramach projektu pt. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MESIP) dla Metropolii Poznań podjęte zostaną dwa kluczowe działania:
  • Pozyskanie i opracowanie referencyjnych oraz dziedzinowych danych MeSIP, w szczególności dotyczy to danych fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych ze skaningu laserowego (LIDAR) i tworzonego na ich podstawie trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu tzw. modelu 3D;
  • Opracowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania specjalistycznego i infrastruktury technicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Przetwarzania Danych MeSIP.
 
Beneficjenci
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki im podległe

Finansowanie
Całość projektu: 4,017 mln EUR, w tym:
  •  dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 3,415 mln EUR 
  • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 0,603 mln EUR.
 
Rodzaj naboru
 Tryb pozakonkursowy.