Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20

  1. Czy jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić w roli partnera w więcej niż jednym projekcie (w żadnym nie będąc głównym wnioskodawcą) ?

    W ramach konkursów Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Zapis ten dotyczy również Partnera projektu, który nie może wystąpić w dwóch (lub więcej) projektach w konkursie. Nie jest również możliwe, aby jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek jako Wnioskodawca, a w kolejnym wniosku, złożonym w ramach tego samego konkursu, wystąpiła w roli Partnera.

  2. Inwestycje realizowane w ramach Działania 3.3 powinny wynikać z PGN'ów bądź dokumentów równoważnych. Inwestycja wskazana w PGN winna być identyfikowalna i zgodna z projektem, a sposób jej przedstawienia nie powinien budzić wątpliwości, co do przedmiotu inwestycji wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

    W przypadku, gdy inwestycja wskazana we wniosku będzie wykraczać poza ramy czasowe PGN’u, Wnioskodawca będzie poproszony o pisemne wyjaśnienie zaistniałej niespójności na  etapie korekty dokumentacji aplikacyjnej i potwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest ujęte w PGN (lub dokumencie równoważnym).

  3. Jednym z wymaganych załączników jest dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, czy to oznacza, że beneficjent (gmina) po otrzymaniu decyzji ma podać ją do publicznej wiadomości? Czy jest określona forma w jakiej mamy to uczynić?

    Za podanie do publicznej wiadomości wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiada organ wydający ją czyli Starosta lub Wojewoda. Patrz Pkt. VI.2.f regulaminu.