Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.


Aktualny         od 29-06-2020 do 30-09-2020


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 29 maja 2020 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu
tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Data publikacji: 07.08.2020

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwały nr 2567/2020 i 2568/2020, na mocy których
przedłużono nabór wniosków o dofinansowanie nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 do dnia 30 września 2020 r.

AKTUALNY Regulamin 3.3.3 (563.5 KB)

Uchwała Nr 2567/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. (395.1 KB)

Załącznik do uchwały Nr 2567/2020 (527.3 KB)

Uchwała Nr 2568/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r (464.2 KB)Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 29 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 sierpnia 30 września 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 29 maja 2020 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60‑537 Poznań


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty marzec 2021 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 3.3.3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 1737/2020 ZWW z dnia 16 stycznia 2020 r. (z późniejszymi zmianami).


Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:

  • Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 3.3, Poddziałaniu 3.3.3:

Typ II Kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

  1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane wciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.[1]),
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
    - pasów ruchu dla rowerów,
    - parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
  3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.


W ramach przedmiotowego typu projektu II realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 5.


Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.[1]
Kluczowym dla powodzenia realizacji projektu jest zwrócenie uwagi na ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi).


Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 300 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2004 -2020.


Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.


Niezbędne dokumenty


AKTUALNY_Regulamin_konkursu_3.3.3 (563.5 KB) obowiązuje od 06.08.2020 r.

Regulamin 3.3.3 typ 2 (1.1 MB) NIEAKTUALNY


1. Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (610.4 KB)

2. Kryteria wyboru projektów 3.3.3 (634.5 KB)

3. Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014+ WRPO 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (553.5 KB)

5. Instrukcja do sporzadzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (153.8 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (84.1 KB)

6. Wzór Umowy o dofinansowanie (732.5 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

7. Szacowanie spadku emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2 rok) (118.1 KB)

8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (228.9 KB)

9. Załącznik nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (707.5 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (497.7 KB)

11. Załacznik nr 2 do wniosku Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (629 KB)

12. Załącznik nr 3 do wniosku Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (629 KB)

13. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

14. Załącznik nr 4 do wniosku Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (627.5 KB)

15. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

16. SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

17. Strategia EUROPA 2020 (437 KB)

18. Niebieska księga dla projektów w infrastrukturze drogowej (2.7 MB)

19. Niebieska księga dla projektów w sektorze transportu publicznego (1.9 MB)

20. Wytyczne KE opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

21. Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (627.5 KB)

22. Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (627.5 KB)

23. Załącznik nr 21 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (632 KB)

24. Załącznik nr 28 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (615.5 KB)

25. Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (648.5 KB)

26. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

26.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)


UWAGA!
 IZ WRPO 2014+ informuje, że Listy poparcia mieszkańców, stanowiące załącznik nr 34 do wniosku o dofinansowanie, powinny być składane wraz z wnioskiem do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w formie zanonimizowanej (tj. w formie nie pozwalającej na identyfikację poszczególnych sygnatariuszy). Na końcu dokumentu należy złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające poziom poparcia.

 

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Zobacz często zadawane pytaniaWsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 29.05.2020