Poddziałanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 30-09-2016 do 31-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dnia 30.09.2016 r.
ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   09-05-2017 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem        
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/16.


Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 6.4.2 (231.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 6.4.2 (283.1 KB)

Uchwala nr 18/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolii Poznań z 08.05.2017r. ws. wyboru wniosków 6.4.2 (325.3 KB)

Uchwała nr 3579/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.04.2017r. ws. wyboru wniosków 6.4.2 (214 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 3579/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.04.2017r. ws. wyboru wniosków 6.4.2 (373 KB)

Wyniki ocen

Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 06.12.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 6.4.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 2 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w
ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie
nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 6.4.2 (233.0 KB)
Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 6.4.2 (226.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 6.4.2Uchwala_ZS_6.4.2.pdf


Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 do 15.45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 31.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18.08.2016r.):

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowejNa co można uzyskać dofinansowanie?

  1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
  2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie.
  4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3).
  5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Finanse

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 000 000,00 PLN  i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi

85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000,00 PLN.


Niezbędne dokumenty


Regulamin konkursu 6.4.2 (520.5 KB)


Załączniki do regulaminu:

8.1. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS. (293.5 KB)

8.2. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 6.4.2. (72.3 KB)

8.3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. (824.8 KB)

8.4. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (527.4 KB)

8.5. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+ (3 MB)

8.6. Regulamin Użytkownika LSI 2014+. (488.7 KB)

8.7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. (496.4 KB)

8.8. Wzór deklaracji poufności. (64.9 KB)

8.9. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności. (73.5 KB)

8.10. Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+. (65.8 KB)

8.11. Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+. (109.7 KB)

8.12. Karta oceny formalno–merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym. (179.7 KB)

8.13. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług. (87.2 KB)

8.14. Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 6.4.2. (77.4 KB).2.pdf

8.15. Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy. (58.8 KB)

8.16. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco. (112.4 KB)

8.17. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS. (121.7 KB)

8.18. Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera. (89.6 KB)

8.19. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta. (80.8 KB)

8.20. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. (892.3 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl, zit@metropoliapoznan.pl
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, tel. 61 669 8054 (ocena strategiczna ZIT).

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.08.2016