Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. „Gimnazjalista z pasją” – Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych)


Zakończony         od 30-06-2016 do 30-08-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 –
2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   22-02-2017 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 8.1.4.
Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/16).


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 (230.6 KB)


 
Wyniki naboru   05-12-2016 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę  projektów które pozytywnie przeszły ocenę
formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16.


Uchwala ZWW 2971/2016 z 1.12.2016 ws. wyboru do dofinansowania z 8.1.4 (98.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW 2971/2016 Lista projektów wybranych do dof 8.1.4 Typ I (67.5 KB)

Lista członków KOP - 8.1.4 (21.4 KB)

Uchwała 19/2016 ZSMP 2.12.2016 ws. wyboru do dofinansowania z 8.1.4 (161.3 KB)

Skład KOP IP 8.1.4 (106.4 KB)


Wyniki ocen

Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 10.10.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16 do poddziałania
8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. „Gimnazjalista z pasją” – Kompleksowe wsparcie uczniów
gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych).

W dniu 7 października br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej
ZIT w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16.


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 Typ I (218.0 KB)Informacje o naborze


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 do 15.45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.):


- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?
Typ projektu I. „Gimnazjalista z pasją” – Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

 1. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy: matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych oraz właściwych postaw/umiejętności (pracy zespołowej, kreatywności, innowacyjności).
 2. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) poprzez: opiekę pedagogiczno-psychologiczną (w tym pomoc opiekuńczą i zdrowotną) dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
 3. Wsparcie w zakresie wdrażania/realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego
  w szkołach i placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży, w tym przez doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo.
 4. Wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń, dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami.
 5. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących
  w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń
  i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
Preferowane będą projekty realizowane z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych.

Finanse

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 13 411 764,70 PLN  i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. zł.


_________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA

W związku z wystąpieniem Pani Minister Anny Zalewskiej podczas konferencji podsumowującej Ogólnopolską Debatę o Edukacji  „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” i ogłoszeniem reformy systemu oświaty, w tym m.in. powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz likwidacji gimnazjów, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w chwili obecnej wsparcie przewidziane w ogłoszonym naborze w ramach Poddziałania 8.1.4 jest zasadne, a wydatki zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 są kwalifikowalne.

Tym niemniej, Wnioskodawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy o dofinansowanie do złożenia oświadczenia, że zachowana zostanie trwałość projektu (np., że w momencie, gdy gimnazjum przestanie funkcjonować w budynku, w którym były wyposażone pracownie przedmiotowe – sprzęt oraz wypracowane rezultaty będą wykorzystywane w szkole podstawowej na realizację podobnych celów).

IZ WRPO 2014+ zastrzega, że brak złożenia przedmiotowego oświadczenia będzie skutkował nieprzyznaniem dofinansowania na realizację projektu.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 8.1.4 (487.7 KB)

 

7.1. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (431.5 KB)

7.2. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 8.1.4 (69 KB)

7.3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (822.2 KB)

7.4. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (527.1 KB)

7.5. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+ (2.5 MB)

7.6. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (488.7 KB)

7.7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (501.5 KB)

7.8. Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (70.3 KB)

7.9. Wzór deklaracji poufności (64.9 KB)

7.10. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (73.5 KB)

7.11. Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (109.6 KB)

7.12. Karta oceny formalno–merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (184.2 KB)

7.13. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (121.1 KB)

7.14. Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8.1.4 (56.8 KB)

7.15. Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (58.8 KB)

7.16. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (74.4 KB)

7.17. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (121.7 KB)

7.18. Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (94.9 KB)

7.19. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (80.8 KB)

7.20. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.1 MB)                                           Informacja w zakresie spełnienia kryterium dotyczącego niskich wyników edukacyjnych - konkurs Poddziałanie 8.1.4

W związku z wątpliwościami dotyczącymi spełnienia kryterium dotyczącego niskich wyników edukacyjnych informuję, że należy w tym celu posługiwać się danymi przekazanymi szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jeżeli w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu (części dotyczącej diagnozy szkoły) Projektodawca/Wnioskodawca dysponuje wynikami z egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w bieżącym roku, to może wziąć je pod uwagę. W takiej sytuacji, decyzję czy szkoła spełnia ww. kryterium, Beneficjent podejmuje na podstawie danych z roku bieżącego i poprzedzającego (tj. 2016 i 2015). Z kolei jeżeli w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ww. zakresie szkoła nie dysponuje wynikami z egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w bieżącym roku, podejmuje ww. decyzję na podstawie danych z dwóch poprzednich lat (tj. 2015 i 2014).


Ponadto, zwracam uwagę, iż zgodnie z treścią kryterium wystarczy osiągnięcie przez szkołę średniego wyniku z egzaminu zewnętrznego wyłącznie z jednego przedmiotu (np. z matematyki w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub z części I sprawdzianu) poniżej średniej dla województwa,  wyłącznie w jednym roku w okresie ostatnich dwóch lat (zgodnie z powyższym opisem).


Kryteria oceny projektów są przyjmowane przez Komitet Monitorujący. Natomiast ich przyjęcie nie wiąże się bezpośrednio z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia danego naboru. W związku z tym Instytucja Zarządzająca w ramach kryterium przedstawiła sposób oceny egzaminów zewnętrznych zarówno w roku 2015, jak i w 2014.


Zwracamy uwagę, że w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16 dotyczącym Poddziałania 8.1.4 typ I „Gimnazjalista z pasją – Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych” wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół uczestniczących w projekcie należy odnosić do średnich wyników dla obszaru ZIT Poznań, a nie średnich wyników dla województwa.  Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych dla obszaru ZIT Poznań przedstawione są poniżej.

 

Przedmiot

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

   Język polski

68,80%

61,64%

68,32%

   Historia i wiedza o społeczeństwie

61,32%

66,23%

59,25%

   Matematyka

51,14%

51,21%

51,89%

   Przedmioty przyrodnicze

54,53%

52,98%

53,71%

   Język angielski poziom podstawowy

72,34%

71,81%

69,06%

   Język niemiecki poziom podstawowy

56,97%

60,60%

61,64%

   Język rosyjski poziom podstawowy

57,30%

48,48%

68,67%

   Język francuski poziom podstawowy

83,05%

90,39%

92,94%

   Język hiszpański poziom podstawowy

66,37%

64,73%

70,16%

   Język włoski poziom podstawowy

28,67%

Brak zdających

Brak zdających


Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: 

  dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; info.wrpo@wielkopolskie.pl,

 • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Najczęściej zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.05.2016