Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych)


Zakończony         od 30-12-2016 do 30-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań  jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów konkurs nr  RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   02-06-2017 

W dniu 1 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3755/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie
w ramach naboru Nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 dla Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF
Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie podjął
również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 8.1.4 (231.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 8.1.4 (32.2 KB)

Uchwała 22/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 2.06.2017 ws. wyboru do dofinansowania 8.1.4 (326 KB)

Uchwała 3755/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 1.06.2017 ws. wyboru do dofinansowania 8.1.4 (39.1 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 3755/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 1.06.2017 ws. wyboru do dofinansowania 8.1.4 (49.3 KB)


Wyniki ocen

Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 03.03.2017)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 8.1.4
Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych).

W dniu 2 marca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania
w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr
RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 Typ II (221.0 KB)
Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 Typ II (218.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 8.1.4 Typ II (249.0 KB)


Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 do 15.45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.12.2016 r. od godziny 7.30 do 30.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r. i 18 listopada 2016r.):

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.Na co można uzyskać dofinansowanie?
Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

  1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych.
  2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych lub informatycznych.
  3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
  5. Wsparcie nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach szkoleń dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki i informatyki.
  6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Preferowane będą projekty realizowane z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych prowadzących studia w zakresie matematyki lub informatyki.

Finanse

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi   6 035 294,00 PLN  i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. PLN.


UWAGA

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 Działania obejmujące swym zakresem korzystanie z technologii informacyjno — komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, określone w Podrozdziale 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 nie są możliwe do zrealizowania w ramach przedmiotowego konkursu. Niemniej jednak z uwagi na zapisy zawarte w Strategii ZIT MOF  dot. możliwości realizacji zajęć z informatyki, Instytucja Organizująca Konkurs uznaje jako kwalifikowalne wydatki związane z realizacją zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) prowadzących do kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów. Równocześnie IOK stoi na stanowisku, iż w ramach ww. konkursu kwalifikowalne są wydatki dotyczące doposażenia pracowni w sprzęt TIK służący wyłącznie do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów w zakresie informatyki i matematyki. Dodatkowo IOK uznaje jako kwalifikowalne wydatki dot. szkoleń dla nauczycieli, które przygotują ich do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki  opartych na metodzie eksperymentu.

Niezbędne dokumenty

Regulaminu_konkursu_8.1.4_typ_II (518.4 KB)

7.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (442.4 KB)

7.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 8.1.4 (417.5 KB)

7.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (1.1 MB)

7.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (527.4 KB)

7.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającegobeneficjenta Lokalnego systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+ (3 MB)

7.6 Regulamin uzytkownika LSI2014+ (488.7 KB)

7.7 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (503.5 KB)

7.8 Karta oceny strategicznej ZIT dla Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (392.3 KB)

7.9 Wzór deklaracji poufności (133.9 KB)

7.10 Wzór oświadczenia pracownika Instytucji Ogłaszającej Konkurs o bezstronności (699.9 KB)

7.11 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (143.1 KB)

7.12 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (907.4 KB)

7.13_Wymagania dotyczące standardu i cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów (88 KB)

7.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.4 (412.5 KB)

7.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (127.3 KB)

7.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (542.8 KB)

7.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (609.6 KB)

7.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (414 KB)

7.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (669.5 KB)

7.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.4 MB)

7.21 Informacja o średnich wynikach edukacyjnych dla obszaru ZIT Poznań (490.5 KB)


                                       

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: dawid.drobnic@metropoliapozan.pl; info.wrpo@wielkopolskie.pl,
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 29.11.2016