Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17

1. Czy w ramach 8.3.4 do limitu 20% włącza się każdy zakup związany z doposażeniem bez względu na jego cenę jednostkową?

Wyposażenie, doposażenie w środki trwałe szkół zawodowych i placówek oświatowych stanowić może nie więcej niż 20% wartości projektu (włączając cross-financing) – jest limitem wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (UWRPO 2014+).

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto jest obowiązujący również w ramach przedmiotowego Podziałania tj. konkursu 8.3.4.

W ramach Podziałania 8.3.4 do limitu 20% włącza się zakupy związane z doposażeniem, których koszt jednostkowy przekracza 3500 PLN netto.

2. Jakie wydatki w ramach projektu mogą być poniesione ryczałtem?

Regulamin konkursu wskazuje m.in. że „Zgodnie z Rozdziałem 8.5 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR, stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków, tj. kwot ryczałtowych jest obligatoryjne.” (pkt 7.1.30 regulaminu, str. 86).

3.

Zwracamy uwagę na konieczność spełnienia kryterium nr 5 (kryteria oceny strategicznej ZIT) pt. Organ prowadzący każdej szkoły lub placówki kształcenia zawodowego objętej wsparciem w projekcie deklaruje współpracę przy realizacji projektu. Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zawarł w treści wniosku o dofinansowanie informacje o złożonych deklaracjach współpracy przy realizacji projektu przez organy prowadzące wszystkich szkół lub placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w projekcie. na etapie negocjacji lub przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca może zostać poproszony o okazanie ww. deklaracji.
Ponadto zwracamy uwagę, że trwające nabory do konkursów w ramach poddziałań 8.3.4 oraz 9.3.4 są ze sobą powiązane. Wsparcie projektu w ramach konkursu do poddziałania 8.3.4 możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca złożył lub złoży wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 9.3.4. WRPO 2014+. Działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS i projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowanie projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR.

W związku z tym wnioskodawca powinien złożyć powiązane wnioski w ramach obu konkursów (8.3.4 oraz 9.3.4). Należy w tym miejscu mieć na uwadze, że katalog uprawnionych beneficjentów dla konkursu do poddziałania 9.3.4 wskazuje na możliwość aplikacji „podmiotów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne”.