Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych


Zakończony         od 28-12-2017 do 01-02-2018


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania z dniem 28.11.2017 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie
8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania typ projektów I. Wsparcie
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek
edukacyjnych i zawodowych
. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej (Data publikacji: 25.07.2018)

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17
do 3 sierpnia 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.7.6 Regulaminu Konkursu).Wydłużenie terminu oceny merytorycznej
(Data publikacji: 05.07.2018)

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17
do 27 lipca 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.7.6 Regulaminu Konkursu).

Wyniki naboru   02-08-2018 


Data publikacji: 24.08.2018

W dniu 2 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5689/2018 w sprawie wyboru wniosków
o dofinansowanie w ramach naboru
Nr RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17. Tożsamą uchwałę w dniu 23 sierpnia 2018 r. podjął Związek
ZIT w MOF Poznania.


Uchwała nr 16/2018 SMP z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (327 KB)

Uchwała ZWW Nr 5689/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. ws wyboru projektów do dofinansowania (225.2 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW nr 5689/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania (213.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (268.7 KB)

Wyniki ocen   

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 18.06.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej
w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17.


Wyniki oceny merytorycznej 8.3.4 - projekt skierowany do negocjacji (446.9 KB)
Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 08.03.2018)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/17 do
poddziałania 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I Wsparcie uczniów/
wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych
i zawodowych.

W dniu 5 marca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.3.4 typ I (210.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 8.3.4 typ I (208.0 KB)
Uchwała nr 5/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 5 marca 2018r. - 8.3.4 typ I (346.0 KB)
Informacje o naborze


Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 1 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 28 listopada 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 r.


Nabór nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane w Poddziałaniu 8.3.4 określone w SZOOP WRPO 2014+ przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r., 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.,17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016 r, 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r., 26 maja 2017 r., 27 lipca 2017 r., 28 września 2017 r., 26 października 2017 r. oraz 21 listopada 2017 r.), a więc:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych:

  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/ wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.
  2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1-2).
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył lub złoży wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu strategicznego ZIT P2 „Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania” (poddziałanie 9.3.4. WRPO 2014+). Działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS i projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowanie projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 235 226,57 PLN i może ulec zmianie,


Ogółem: 1 235 226,57 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 1 166 602,87 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 68 623,70 PLN


Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 90%.


Minimalny wkład własny: 10%


Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. PLN.


Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu 8.3.4 (1.7 MB)

Załączniki do Regulaminu:

8.1. wskaźniki dla 8.3.4 (163.1 KB)

8.2 Typy projektu możliwe do realziacji 8.3.4 (928.4 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

8.4 Wzór wniosku o dofinansowanie (590.5 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (458.4 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (51.7 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (87.2 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (436.3 KB)

8.10 Karta oceny strategicznej ZIT 8.3.4 (211.2 KB)

8.11 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (55 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (74.5 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (55.1 KB)

8.14 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (118.9 KB)

8.15 Wykaz kategorii wydatków 8.3.4 (76.1 KB)

8.16 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (428.8 KB)

8.17 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (81.5 KB)

8.18 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (117.9 KB)

8.19 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i-lub branż strategiczne dla województwa wielkopolskiego (98.5 KB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (61.4 KB)

8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 MB)


Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adresy e‑mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; marta.kubacka@umww.pl; info.wrpo@wielkopolskie.pl
  • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 20, 61 626 72 31 (UMWW DPR).


Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.Zobacz często zadawane pytania
Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 28.11.2017