Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania)


Zakończony         od 30-06-2016 do 30-08-2016


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 –
2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór
wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   22-02-2017 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16.


Skład KOP IP 8.3.4 Typ II (323.0 KB)

Lista członków KOP - 8.3.4-002 (270.9 KB)

Uchwala Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 6.2017 (8.3.4 Typ II) ws. wyboru do dof. projektów 8.3.4 typ 2 (303.2 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3272-2017 z 16.02.2017 ws. wyboru do dof. projektów 8.3.4 typ 2 (215.9 KB)

zał nr 1 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3272-2017 z 16.02.2017 ws. wyboru do dof. projektów 8.3.4 typ 2 (212 KB)

 

Wyniki ocen  

Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 17.11.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16 do poddziałania
8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Nadawanie dodatkowych uprawnień,
kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania).

W dniu 17 listopada br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT
w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.3.4 typ II (223.0 KB)
Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny strategicznej ZIT lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów - 8.3.4 typ II (233.0 KB)Informacje o naborze


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 do 15.45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.):

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych

dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, w tym z zakresu mechatroniki, branży mechanicznej i drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych zgodnie z potrzebami rynku pracy.
  2. Nabywanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji przez osoby dorosłe, w tym z zakresu mechatroniki, branży mechanicznej i drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych zgodnie z potrzebami rynku pracy.
  3. Podnoszenie kompetencji pracowników pedagogicznych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi:

8 047 058,82 PLN i może ulec zmianie (całość alokacji przeznaczona zostanie na projekty zintegrowane).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- maksymalnie do 85% dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

- maksymalnie 90% dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

- minimalny wkład własny: 10%

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł


Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu strategicznego ZIT P2 „Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania” (poddziałanie 9.3.4. WRPO 2014+). Działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS i projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR.

 

Niezbędne dokumenty

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 2399/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16 :


Zapisy rozdziału 3.3 pkt. 3.3.3 otrzymują brzmienie: Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na II kwartał 2017 roku. Wyjątek stanowić będzie realizacja projektów zintegrowanych z EFRR, gdzie data rozpoczęcia może być odłożona w czasie. Przez projekty zintegrowane rozumie się projekty inwestycyjne, które są realizowane bądź są planowane do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. W przypadku projektów zintegrowanych wnioski o dofinansowanie projektów ze środków EFS i EFRR muszą być realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Zachowując zasadę komplementarności wewnątrz-programowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.4 możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym zakresem/przedmiotem projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.3.4 typ 2. Warunkiem wsparcia projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 jest także kryterium podmiotowe, a więc ten sam podmiot musi być Wnioskodawcą/Beneficjentem również w Poddziałaniu 8.3.4 typ. 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.


Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 21 lipca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin 8.3.4 typ 2 obowiązujący od dnia 21 lipca 2016 r. (513.6 KB)
(obowiązująca wersja regulaminu)

Tabela zmian do dokumentacji 8.3.4 typ II (13.4 KB)

Regulamin konkursu 8.3.4 Typ projektów II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (511.8 KB)

(poprzednia wersja regulaminu)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.pdf (165 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 8.3.4 Typ projektów II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.pdf (78.6 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+.pdf (920 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu.pdf (529.5 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającegobeneficjenta Lokalnego systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+.pdf (2.5 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+.pdf (488.7 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (476.8 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności.pdf (75.4 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.pdf (84.5 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+.pdf (88.8 KB)

8.11 Karta oceny formalno–merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym.pdf (162.7 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług.pdf (81.9 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8.3.4. Typ projektów II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.pdf (62.6 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy.pdf (70 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco.pdf (85.9 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.pdf (133.4 KB)

8.17 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym ilub branże strategiczne województwa wielkopolskiego.pdf (276.8 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera.pdf (980.7 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta.pdf (92 KB)

8.20 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+.pdf (116 KB)

8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (205.7 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: 

    dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl;

  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Najczęsciej zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").


__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.05.2016