Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19

1. Czy w ramach kosztów bezpośrednich projektu kwalifikowalny jest wydatek związany z wynagrodzeniem kierownika placówki (dyrektora żłobka)?

 

Koszty wynagrodzenia dyrektora placówki mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich. Jeżeli natomiast dyrektor sprawuje również opiekę nad dziećmi w żłóbku (jako opiekun), można kwalifikować w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich cześć wynagrodzenia dyrektora odpowiadającą jego zaangażowaniu w opiekę nad dziećmi. Taki podział obowiązków musi zostać właściwie udokumentowany.

 

2. Czy w ramach jednego z typów projektu, który w ramach projektu chce przewidzieć Wnioskodawca – aktywizacji zawodowej – jest możliwość aktywizacji imigrantów? Jeżeli tak, na jakich zasadach może się ona odbywać? Czy imigrant zaczynający wsparcie musi już posiadać kartę pobytu stałego i pozwolenie na pracę? Czy te formalności mogą być realizowane już w trakcie aktywizacji uczestnika w projekcie?

 

Zgodnie z art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obcokrajowcy mogą stać się uczestnikami projektu i otrzymać wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej, w momencie spełnienia poszczególnych kryteriów zawartych w przedmiotowej ustawie. Co więcej, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, obywatele innych państw posiadający uregulowany pobyt na terenie Polski mają możliwość podejmowania zatrudnienia, zakładania działalności gospodarczej oraz korzystania z innych instrumentów rynku pracy. W związku z tym, każdy cudzoziemiec o uregulowanym pobycie może korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektów na równych prawach z obywatelami polskimi, jeśli tylko wpisuje się we wskaźniki określające grupę docelową wskazaną w dokumentach konkursowych.

Niemniej jednak, przy kwalifikowaniu cudzoziemców do projektu należy zwrócić szczególną uwagę na osoby posiadające kartę czasowego lub stałego pobytu w kraju tj. powody, dla których cudzoziemiec przebywa w Polsce. Jeśli powodami takimi są m.in.: kontynuacja pracy na terytorium Polski, wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego w Polsce, podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce w trybie stacjonarnym, czy inne okoliczności wykluczające daną osobę z definicji osób biernych lub bezrobotnych - osoby takie nie powinny być uczestnikami projektu.

 

3. Czy jeśli Wnioskodawca chciałby w ramach typu projektu 1 zrobić także 2 (wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego)) to czy dotyczy to miejsc nowo otwartych czy już istniejących?

 

W przypadku nowoutworzonych miejsc opieki nie ma możliwości wydłużenia jego czasu pracy. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wydłużenie czasu pracy żłobka ma zastosowanie wyłącznie w istniejących miejscach opieki nad dziećmi do lat 3.

 

4. Wnioskodawca posiada placówkę w dwóch budynkach (znajdujących się na tej samej ulicy naprzeciw siebie) – czy możliwe jest w ramach jednego projektu zaplanowane otwarcie 2 grup (1 grupa = 1 budynek)?

 

Możliwe jest utworzenie miejsc opieki w 2 budynkach pod warunkiem, że będą to nowe miejsca opieki.