Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 28-11-2019 do 06-12-2019


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 28.10.2019 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
w ramach ZIT dla MOF Poznania
. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty  

 

Zwiększenie alokacji (Data publikacji: 16.09.2022)

W dniu 16 września 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 5600/2022 w sprawie: zmiany uchwały ZWW

Nr 1379/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/19 dla

Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie

6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF

Poznania, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 16 września 2022 r.

Aktualny Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.4.2 (976 KB)

Uchwała Nr 5600/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.09.2022 r (217.8 KB)Zwiększenie alokacji
(Data publikacji: 23.09.2021)

W dniu 23 września 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 4125/2021 w sprawie: zmiany uchwały ZWW
Nr 1379/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/19 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania
, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 23 września 2021 r.

Aktualny Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.4.2 (972.9 KB)

Uchwała Nr 4125/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.09.2021 r. (418.7 KB)df

Wyniki naboru   28-05-2020 


Data publikacji: 21.09.2022


W dniu 16 września 2022r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  Nr 5601 /2022 w sprawie zmiany wyboru
wniosków do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19. Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął
także Związek ZIT  dla MOF Poznania.


Uchwała Nr 5601/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2022 r. (387.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5601/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia16.09.2022 r. wybor do dof (199.2 KB)

Uchwala Nr 7/2022 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 19 września 2022 r. (396.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwaly Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań Nr 7/2022 z 19.09.2022 r. wybor do dof (386 KB)

 Data publikacji: 06.10.2021


W dniu 23 września 2021r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  Nr 4126/2021 w sprawie zmiany wyboru wniosków
do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19.  Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także Związek
ZIT dla MOF Poznania.


Uchwała Nr 4126/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2021 r. (218.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4126/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2021 r. (198.7 KB)

Uchwała Nr 6/2021 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 1 października 2021 r. (429.6 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 6/2021 z dnia 1 października 2021 r. (387.3 KB)

 Data publikacji: 12.07.2021

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.4.2.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.4.2. Wsparcie
aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania
Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach poddziałanie 6.4.2 (237.2 KB)
Data publikacji: 05.06.2020

Dnia 28 maja 2020  r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr  2276/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich

ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19
dla Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych

do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 2276/2020 . Tożsamą uchwałę przyjął Zarząd Stowarzyszenia
Metropolia Poznań w dniu 3 czerwca 2020 r.

Skład Komisji Oceny Projektów (403.4 KB)

Uchwala Nr 6-2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 3.06.2020 r. (363.5 KB)

Uchwała Nr 2276-2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.05.2020 r. (385.9 KB)
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2276-2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.05.2020 r. (199.5 KB)

Wyniki ocen   


Wyniki oceny merytorycznej
(Data publikacji: 06.03.2020)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej
w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu
nr: RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19.


Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (442.2 KB)

Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 10.01.2020)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19 w ramach
Poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach
ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 8 stycznia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19.

Uchwała nr 1/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 8 stycznia 2020 - 6.4.2 (324.0 KB)
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 6.4.2 (218.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 6.4.2 (216.0 KB)Informacje o naborze


Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.11.2019 r. od godziny 7.30 do dnia 06.12.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.


Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37

60‑537 Poznań


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2020 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?


Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 6.4.2 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 1359/2019 ZWW z dnia 17 października 2019 r. – wersja 3.8:

- Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

  1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w istniejących lub nowo tworzonych żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń na miejsca opieki nad dzieckiem, w tym z niepełnosprawnościami) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
  2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych.
  4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).
  5. aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/ pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Finanse

Szacunkowa kwota alokacji przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 240 775,00 PLN 10 244 343,72 PLN 

10 702 221,14 PLN (8 268 062,00 PLN 9 165 991,75 PLN 9 575 671,55 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 972 713,00 PLN 1 078 351,97 PLN 1 126 549,59 PLN z budżetu państwa) i może ulec zmianie.


Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalny
dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.


Minimalny
wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 5%.


Niezbędne dokumenty


Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.4.2 (976 KB) obowiązuje od 16.09.2022 r.

Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.4.2 (972.9 KB)
- obowiązuje od 23.09.2021 r.

Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.4.2 (972.8 KB)


8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.2 (595.1 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.4.2 (441 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.4.2 (997 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu 6.4.2 (555.6 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (863.9 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunkow formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (728.2 KB)

8.7 Karta oceny strategicznej ZIT (530.1 KB)

8.8 a Wzór deklaracji poufności - ocena strategiczna ZIT (568 KB)

8.8 b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (188.1 KB)

8.8 c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (181.9 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (525.2 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności- ocena startegiczna ZIT (558 KB)

8.9 c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (166.3 KB)

8.9 d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - ocena merytoryczna (169.6 KB)

8.10 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (841.5 KB)

8.11 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (128.1 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (461.5 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.2 (259.5 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (127.6 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (325.3 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (262.5 KB)

8.17 Wzór szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia zawierającego informację na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków (165.2 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (308.2 KB)

8.19 Wykaz gmin, w których odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową był niższy od średniej dla kraju w 2018 r (280.4 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (521.3 KB)

8.21 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk -Informator (1.2 MB)


Inne ważne informacje


Zobacz często zadawane pytania


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.


Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze strony Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT: mailowo pod adresem dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl , telefonicznie pod nr 61 669 80 54, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: magdalena.heiser@umww.pl, mateusz.kasprzyk@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 62 66 341 oraz 61 62 67 231.Wsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 28.10.2019