Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Dopiewo
Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): lipiec 2017 – czerwiec 2019
Wartość projektu:

11 516 782,02 zł

Dofinansowanie UE:

7 672 855,81 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest  budowa dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) – stacja Palędzie i stacja Dopiewo w gminie Dopiewo w ramach ZIT dla MOF Poznania.


W ramach projektu zaplanowano realizacją następujących zadań:

1. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – stacja Palędzie, w którego skład wchodzi:

 • budowa parkingu „parkuj i jedź” – 1 szt. wraz z infrastrukturą węzła przesiadkowego (pawilon handlowy – infokiosk, wiaty na rowery – 2 szt., stojaki na rowery – 12 szt., ławki – 5 szt., biletomat, tablice informacyjne – 2 szt., wiaty przystankowe – 2 szt., kompleksowy system zarządzania i organizacji ruchu zintegrowanego węzła przesiadkowego) wraz z oświetleniem – 7 szt. i monitoringiem,
 • ilość miejsc na parkingu dla samochodów osobowych – 127 szt., dla niepełnosprawnych – 3 szt. oraz dla autobusów – 2 szt.,
 • budowa odcinka drogi łączącego ul. Poznańską w Dąbrówce z dworcem kolejowym wraz z oświetleniem – 12 szt.,
 • budowa ścieżek rowerowych  o dł. 0,342 km i ciągu pieszo-rowerowego o dł. 0,041 km.
 • budowa chodnika, budowa i przebudowa skrzyżowań, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i autobusów w pobliżu dworca oraz budowę przepustu pod zjazdem.


2. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – stacja Dopiewo:

 • budowa parkingu „parkuj i jedź” – 1 szt. wraz z infrastrukturą węzła przesiadkowego (infokiosk, wiaty dla rowerów – 1 szt., stojaki na rowery – 13 szt., ławki – 15 szt., kosze na śmieci – 18 szt., biletomat, tablice informacyjne – 4 szt. oraz kompleksowy system zarządzania i organizacji ruchu zintegrowanego węzła przesiadkowego) oraz oświetleniem – 14 szt. i monitoringiem,
 • ilość miejsc na parkingu dla samochodów osobowych – 100 szt., w tym dla niepełnosprawnych – 8 szt.,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 1,577 km,


3. nadzór inwestorski,

4. przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Kolej na kolej” – 1 szt.,

5. informacja i promocja projektu.


Znaczenie projektu:

 • Cel główny: realizacja projektu poprzez budowę systemów węzłów przesiadkowych przyczynić się ma do wzrostu atrakcyjności transportu publicznego kosztem transportu indywidualnego zmotoryzowanego wpływając na poprawę jakości życia społeczności lokalnej.
 • Cele szczegółowe planowane do osiągnięcia: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego,zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych,lepsza integracja gałęzi transportu, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Podstawowym problemem mieszkańców gminy Dopiewo przed realizacją projektu było narastające zjawisko kongestii motoryzacyjnej (korki), obserwowane przede wszystkim w godzinach szczytów komunikacyjnych na trasach dojazdowych do Poznania, a nawet na węzłach nowo uruchomionej zachodniej obwodnicy Poznania - drogi ekspresowej S11. Dopiewo jest gminą, w której dominująca liczba podróży realizowana jest za pomocą samochodu osobowego (77,5%). Udział wszystkich środków transportu publicznego w podróżach ogółem nie przekraczał w 2013 roku 17%. Dopiewo należy do grupy gmin powiatu poznańskiego, z najwyższą liczbą samochodów osobowych przypadających na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten oscyluje w granicach 693. Dla porównania średni wskaźnik motoryzacji dla całego powiatu wynosi 568 samochodów osobowych / 1 000 mieszkańców.
 • Dla zmiany zachowań komunikacyjnych i zwiększenie znaczenia środków komunikacji publicznej zdecydowano się wykorzystać fakt, że przez gminę Dopiewo prowadzi linia kolejowa nr 3 Poznań – Nowy Tomyśl.

Ciekawostki:

 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Palędzie (Dąbrówka): 9 063.
 • Miejscowości zlokalizowane w promieniu 3 km od węzła Palędzie (Dąbrówka): Skórzewo, Zakrzewo, Dąbrowa, Dąbrówka, Gołuski, Dopiewiec, Palędzie
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Dopiewo: 5 597.
 • Miejscowości zlokalizowane w promieniu 3 km od węzła Dopiewo: Konarzewo, Dopiewiec, Fiałkowo, Podłoziny (Osada Podłozinki), Zborowo (Osada Zborówko), Dopiewiec.
 • Liczba ludności mieszkającej w promieniu 3 km od węzłów przesiadkowych dla całego projektu wynosi 14 660.
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zaplanowano m.in.: przygotowanie listu do mieszkańców na temat inwestycji oraz zmian ich zalet, briefing prasowy/konferencja prasowa i podróż studyjna (druk plakatów - tablice z wizualizacjami, przygotowanie pakietów informacyjnych dla mediów, wystąpienie eksperta), cykliczne artykuły w „Czasie Dopiewa” i na www.dopiewo.pl, działania PR inicjujące publikacje w lokalnych mediach prywatnych, festyny „Nowość przed dworcem (konkursy z nagrodami, oprawa artystyczna, wystawy „Jak się zmieniła okolica dworca, ulotki informacyjne, animacje dla dzieci).
 • Wielkim atutem linii kolejowej przebiegającej przez Gminę Dopiewo jest krótki czas przejazdu do centrum Poznania, który wynosi z Dopiewa 18 minut, a z Palędzia 12 minut. Ten fakt może przekonać mieszkańców do zmiany zachowań komunikacyjnych.
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, malowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych farbą koloru niebieskiego, wypukłe powierzchnie przed przejściami dla pieszych i przy miejscach postojowych dla autobusów, zastosowanie obniżonych krawężników, wykonanie na przejściach dla pieszych integracyjnych mat guzikowych koloru białego.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 219 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 11 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 3 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 25 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 1,96 km
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 2 szt.
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 33 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 195,53 ton równoważnika CO2
 • Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 26 355 szt.
 • Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 105 420 osób/rok

Węzeł przesiadkowy Palędzie/Dąbrówka


Węzeł przesiadkowy DopiewoFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Materiał filmowy nt. węzła przesiadkowego w Palędziu/Dąbrówce