Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Swarzędz

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): sierpień 2017 – grudzień 2018
Wartość projektu:

2 543 209,98 zł

Dofinansowanie UE:

2 161 728,48 zł


Zakres projektu:


1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Botanicznego do ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu

W ramach zadania przeprowadzone zostały następujące prace budowlane: zerwanie istniejącej nawierzchni, korytowanie ścieżki, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z warstwą ścieralną-asfaltobetonową o grubości 5 cm, przedłużenie istniejącego przepustu pod kładką, wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej, montaż latarni drogowych – 75 kompletów z lampami LED, montaż barierek oraz płotków zabezpieczających oraz montaż tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenu. Nad pracami budowlanymi został prowadzony nadzór.

 

Podstawowe parametry drogi:

 • Klasa drogi: pieszo-rowerowa
 • Prędkość projektowa: 30km/h
 • Szerokość całkowita drogi: 5,0m
 • Szer. drogi rowerowej: 2,0m
 • Szerokość chodnika: 2,0m
 • Przekrój: uliczny
 • Przewidywany ruch: pieszy i rowerowy
 • Długość odcinka drogi pieszo-rowerowej: 1342,92m


2. Działania informacyjno-promocyjne, na które składały się działania dotyczące promocji transportu niskoemisyjnego i publicznego oraz dotyczące współfinansowania projektu ze środków UE.

 • Działania informacyjne w zakresie transportu publicznego: ulotki, plakaty, emisja informacji o projekcie na stronie gazety regionalnej, informacje w lokalnej prasie, informacje na stronie internetowej Gminy Swarzędz oraz w mediach społecznościowych, przygotowanie przez pracownika ds. promocji prezentacji przedstawiającej ścieżki rowerowe na terenie gminy, imprezy organizowane przez gminę Swarzędz oraz spotkania z mieszkańcami, podczas których promowany będzie transport publiczny. Działania te podejmowane w ramach projektu miały na celu zachęcenie mieszkańców Gminy Swarzędz do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej – publicznego transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego.
 • Działania informacyjne o współfinansowaniu ze środków EFRR: tablice informacyjne w miejscu realizacji.


Efekty realizacji projektu:

 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 1,34 km
 • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 75 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szanowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 16,22 ton CO2
 • Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 197 800 osób/rok
Fotografie: Tomasz Rybarczyk, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz