Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania)


Zakończony         od 30-08-2017 do 15-09-2017


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 31.07.2017 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-004/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu II Rozbudowa systemu
tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   22-02-2018 


Data publikacji: 27.06.2018

W dniu 22 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5486/2018 w sprawie zmiany Uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4956/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych
projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach
naboru Nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑004/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Tożsamą uchwałę podjął
również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Skład Komisji Oceny Projektów (313.2 KB)

Uchwała 11/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 21.06.2018 (322.9 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 5486/2018 z 22.06.2018 ws zmiany uchwały 4956/2018 (444.3 KB)

Załącznik do uchwały ZWW 5486/2018 z 22.06.2018 (218.8 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (4 MB)
Data publikacji: 08.03.2018

W dniu 22 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4958/2018 w sprawie zmiany Uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4956/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych
projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach
naboru Nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑004/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Tożsamą uchwałę podjął
również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Skład Komisji Oceny Projektów (313.2 KB)

Uchwala Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 7/2018 z 5.03.2018 (402.4 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4958/2018 z 22.02.2018 (501.7 KB)

Załacznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4958/2018 z 22.02.2018 (219.8 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4 MB)
Data publikacji: 08.03.2018

W dniu 22 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4957/2018 w sprawie: zmiany uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4048/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu
Nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑004/17 dla Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 4957/2018 z 22.02.2018 (281.3 KB)
Załacznik do Uchwały 4957/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (1.3 MB)
Data publikacji: 08.03.2018

W dniu 22 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4956/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy
wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do 
dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑004/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związku
z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Skład Komisji Oceny Projektów (313.2 KB)

Uchwala 3/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 5.03.2018 (279 KB)

Uchwala 4956/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.02.2018 (284.4 KB)

Załacznik do Uchwaly 4956/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.02.2018 (296.8 KB)
dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4 MB)

Wyniki ocen

Zakończenie oceny formalnej (Data publikacji: 04.01.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski
zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione
merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.
Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 25.10.2017)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-004/17,
poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu

II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 23 października br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla

realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków

i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie oraz zawnioskował do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie alokacji

o kwotę pozostającą do dyspozycji w ramach konkursu.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.3 Typ II (390.0 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.3 Typ II (280.0 KB)

Uchwała nr 36/2017 Zarządu SMP z 23.10.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.3.3 Typ II (254.0 KB)

Uchwała nr 38/2017 Zarządu SMP z 23.10.2017 ws. zwiększenia alokacji na konkurs 3.3.3 Typ II (253.0 KB)Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 30 sierpnia 2017 r. od godziny 7.30 do 15 września 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 31 lipca 2017 r.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,

61-124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane w Poddziałaniu 3.3.3 określone w SZOOP WRPO 2014 + przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r., 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.,17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016 r, 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r., 26 maja 2017 r., 27 lipca 2017 r.), a więc:

Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 3.3, Poddziałaniu 3.3.3 (Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania):

kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych niżej rodzajów projektów polegających na:

 1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.[1]),
 2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
  • pasów ruchu dla rowerów,
  • parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
 3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
 4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
 5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W ramach konkursu realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 5. 

Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu obligatoryjnie muszą być działania związane z promowaniem korzystania z  komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 


[1]
Kluczowym dla powodzenia realizacji projektu jest zwrócenie uwagi na ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi).


Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 12 000 000 PLN i może ulec zmianie,

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2004 -2020.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.


Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 31.08.2017

IZ WRPO 2014+ informuje, iż doprecyzowaniu uległa treść wzoru wniosku o dofinansowanie projektu. W części IX Załączniki w punkcie 30 dotychczasowy zapis brzmiał: Metodyka szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok]. Zapis został doprecyzowany i obecnie brzmi: Metodyka szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok] (w tym – jeśli dotyczy - audyt oświetleniowy w przypadku projektów, których elementem jest modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie (na etapie aplikowania o wsparcie)).

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 3

3. Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (600.3 KB) AKTUALNYData publikacji: 01.09.2017

UWAGA!
IZ WRPO 2014+ informuje, że Listy poparcia mieszkańców, stanowiące załącznik nr 35 do wniosku o dofinansowanie, powinny być składane wraz z wnioskiem do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w formie zanonimizowanej (tj. w formie nie pozwalającej na identyfikację poszczególnych sygnatariuszy). Na końcu dokumentu należy złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające poziom poparcia.Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Regulamin_3.3.3_typ 2 (945 KB)

1. Kryteria wyboru projektów 3.3.3 (typ2) (504.6 KB)

2. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO2014 - LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

2.1 Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO2014 - LSI2014 (798.4 KB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (547.6 KB) NIEAKTUALNY

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3) (92.7 KB)

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3) (127.8 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (458 KB) UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6. Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (1.2 MB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

8. Metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych (135.3 KB)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (176.8 KB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie OOŚ (1 MB)

12. Załacznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15. SPA 2020 Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (69 KB)

18. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

19. Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

20. Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

21. Wytyczne Komisji Europejskiej opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

22. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

23. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

24. Załącznik nr 22 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (65.5 KB)

25. Załącznik nr 32 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (53.5 KB)

26. Załącznik nr 37 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (81.5 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • poczty elektronicznej na adresy e-mail:
  dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; marta.urbanska-jacoszek@umww.pl; mateusz.kasprzyk@umww.pl;
 • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 20, 61 626 72 31 (UMWW DPR).Wsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Data publikacji: 31.07.2017