Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zakończony         od 30-06-2016 do 30-08-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   27-02-2017 

24 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3279/2017 w sprawie: wyboru wniosków
o dofinansowanie dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16). Równoległą Uchwałę
podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów
pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do
oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.


Lista członków KOP IZ 9.3.4 (447.1 KB)

Skład KOP IP 9.3.4 (konkurs) (195.9 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań S 7.2017 (9.3.4 ) (300.9 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3279/2017 z dnia 24 lutego 2017 - 9.3.4 (212.7 KB)

Załącznik 1 do Uchwały ZWW nr 3279/2017 z dnia 24 lutego 2017 - 9.3.4 (68.1 KB)

Dokumenty do podpisania umowy 9.3.4 (1.4 MB)Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 16.02.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów
ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej 9.3.4 001/16 (217.7 KB)
Wyniki oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że oba złożone wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie
i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków
Komisji Oceny Projektów.Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 10.10.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16
do poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 7 października br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla
realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków
i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16.


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 9.3.4 (334.0 KB)
Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny strategicznej ZIT lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów 9.3.4 (221.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia ws. 9.3.4 (246.0 KB)

Informacje o naborze

Komunikat:


Informujemy, że zgodnie z pojawiającymi się ze strony potencjalnych beneficjentów sygnałami o braku możliwości wypełnienia POLE 6.5 we wniosku o dofinansowanie, przedmiotowe POLE ZOSTAŁO UAKTYWNIONE I WYMAGA WYPEŁNIENIA ZGODNIE Z ZAPISAMI INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


_____________________________________________


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r.
(zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016r. oraz 20 maja 2016r.):


- podmioty prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w Działaniu 9.3, Poddziałaniu 9.3.4 w zakresie inwestycji w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. Inwestycje mogą obejmować przebudowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów szkoleniowych jak również wyposażenie w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny i materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu (Typ III Rozwój infrastruktury pozostałych placówek kształcenia zawodowego na obszarze Metropolii Poznań).

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  28 000 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020.

Dla projektów objętych pomocą de minimis stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

_____________________________________________

Uwaga aktualizacja!


Zmiana treści ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie dotycząca poszerzenia zapisów w zakresie pomocy publicznej o dodatkową podstawę prawną w postaci pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną służy zwiększeniu możliwości wnioskodawców ubiegania się o dofinansowanie projektu.

Dla projektów objętych pomocą publiczną stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1208), zaś dla projektów objętych pomocą de minimis stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

_____________________________________________Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS
Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu strategicznego ZIT P3 „Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy” (podziałanie 8.3.4 WRPO 2014+). Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFS.


UWAGA:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów wniosku o dofinansowanie pkt. IX Załącznik nr. 27 uprzejmie informujemy.

Zarówno przy projekcie dotyczącym budowy nowego obiektu jak i planowanych działań z zakresu przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji istniejącej infrastruktury wymagane jest przedstawienie przez wnioskodawcę stosownych analiz demograficznych uzasadniających realizację projektu.

Analiza opcji stwierdzająca brak możliwości adaptacji, przebudowy itd. istniejącej infrastruktury na cele projektu wymagana jest wyłącznie przy budowie nowego obiektu.

Niezbędne dokumenty

Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 2395/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr: RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16 w związku z dodaniem zapisów dotyczących pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną.


Zmiana treści regulaminu oraz dodanie nowych załączników: 4a Instrukcja do Sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa i finansowa) oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wynika z poszerzenia zapisów w zakresie pomocy publicznej o dodatkową podstawę prawną w postaci pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz służy zwiększeniu możliwości wnioskodawców ubiegania się o dofinansowanie projektu.


Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 21 lipca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin SMP 9.3.4 21.07.2016 (707.7 KB)
(obowiązująca wersja regulaminu)

Tabela zmian (250.2 KB)
Załącznik nr 31 do wniosku Informacja o pomocy innej niz de minimis (447.6 KB)
Zał. 4a - Instrukcja do sporządzenia SW (dot. projektów z pomoca inwestycyjną na infrastrukturę lokalną) (966.2 KB)
Zał. 4a - Instrukcja do sporządzania SW (część obliczeniowa) (403.5 KB)
Uchwała 2395/2016 z 21 lipca 2016r. ws. uchwalenia regulaminu 9.3.4 (135 KB)

_____________________________________________

Regulamin 9.3.4 (713.1 KB)
(poprzednia wersja regulaminu)

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR ZIT Poznań (431.8 KB)
Załącznik nr 2 - Podręcznik podmiotu zgłaszającego, beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014 -2020 (2.6 MB)
Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie (534.3 KB)
Załącznik nr 4.1 - Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Poddzialanie 9.3.4 (950.6 KB)
Załącznik nr 4.1 - Instrukcja do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_9_3_4 (wersja word) (186.3 KB)
Załącznik nr 4.2 - Instrukcja wypelnianie SW (część obliczeniowa) Poddzialanie 9.3.4 excel (470.2 KB)

Załącznik nr 5 - wzór umowy o dofonansowanie projektu (645.4 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.
Załącznik nr 6 - Wytyczne IZ WRPO 2014 ws. kwalifikowalności kosztów (572.3 KB)
Załącznik nr 7 - Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów (353.5 KB)
Załącznik nr 8- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1008.1 KB)
Załącznik nr 9 - Wytyczne EFS w zakresie edukacji (846.2 KB)
Załącznik nr 10 - Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w zakresie OOŚ (545 KB)
Załącznik nr 11- Instrukcja wypełnienia załącznika nr 1 w zakresie OOŚ (1 MB)
Załącznik nr 12 - Wzór zaświadczenia NATURA 2000 (445 KB)

Załącznik nr 13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (316.7 KB)
Załącznik nr 14 - Deklaracja gospodarki wodnej (444.8 KB)
Załącznik nr 15 - Wzór oswiadczenia rejestry GDOS (68.5 KB)
Załącznik nr 16 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (466 KB)
Załącznik nr 17 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (451.3 KB)

Załącznik nr 18 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

Załącznik nr 19 - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (503 KB)
Załącznik nr 20 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (330 KB)
Załącznik nr 21- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (296 KB)

Załącznik nr 23 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.8 KB)

Załącznik nr 22 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.9 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: 

    dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl;  joanna.kaczmarek@umww.pl, paulina.niewiadomska@umww.pl; magdalena.heiser@umww.pl.

  • Telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 6266113 (UMWW DWP),  61 626 63 20, 61 626 63 41 (UMWW DPR),
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Najczęściej zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.05.2016