Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 28-06-2017 do 04-08-2017


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania z dniem 26 maja 2017 r. ogłaszają nabór wniosków
nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   11-01-2018 


Data publikacji: 30.04.2018

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5246/2018 ws. zmiany Uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4787/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy
wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych
do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.02.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę
projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Skład Komisji Oceny Projektów 3.2.3 (176.9 KB)

Uchwala Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 10/2018 z 26.04.2018 (340.9 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 5246/2018 z 26.04.2018 (223 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały ZWW 5246/2018 z 26.04.2018 (224.7 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4 MB)
Data publikacji: 25.01.2018

W dniu 11 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4787/2018 ws. wyboru wniosków
o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014‑2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych.
Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Skład Komisji Oceny Projektów 3.2.3 (183.1 KB)

Uchwała 1/2018 Zarządu SMP z 17.01.2018 ws. wyboru projektów do dofinansowania (325.6 KB)

Uchwała 4787/2018 ZWW z 11.01.2018 ws. wyboru projektów do dofinansowania (295 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4787/2018 ZWW z 11.01.2018 ws. wyboru projektów do dofinansowania (217.8 KB)
dokumenty niezbędne do podpisania umowy (5.2 MB)

 

Wyniki ocen


Zakończenie oceny merytorycznej
(Data publikacji 17.04.2018)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów
ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 3.2.3_rezerwa (301.1 KB)
Zakończenie oceny formalnej
(Data publikacji: 27.03.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 4 złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały
ocenione pozytywnie i skierowano je do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach
WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Zakończenie oceny merytorycznej
(Data publikacji 04.01.2018)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów
ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (235.4 KB)
Zakończenie oceny formalnej
(Data publikacji: 30.11.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 8 złożonych wniosków o dofinansowanie 7 zostało ocenione
pozytywnie, natomiast 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski ocenione pozytywnie zostały skierowane do oceny

merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonują członkowie Komisji

Oceny Projektów.Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 25.09.2017)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 w ramach
Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

W dniu 25 września br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie oraz zawnioskował do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie alokacji o kwotę pozostającą
do dyspozycji w ramach działania.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.2.3 Typ I (353.0 KB)
Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.2.3 Typ I (453.0 KB)

Uchwała nr 32/2017 Zarządu SMP z 25.09.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.2.3 Typ I (396.0 KB)

Uchwała nr 32/2017 Zarządu SMP z 25.09.2017 ws. zwiększenia alokacji na konkurs 3.2.3 Typ I (395.0 KB)Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28 czerwca 2017 r. od godziny 7.30 do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

- jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.Na co można uzyskać dofinansowanie?

  Termomodernizacja budynków publicznych: audyty energetyczne oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

  1.  ociepleniem obiektu,

  2.  wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

  3.  przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),

  4.  przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji,

  5.  instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

  6. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

   

  Finanse

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
   - dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
  • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
  • minimalna wartość projektu – 300 000 PLN.
  Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 24 000 000 zł i może ulec zmianie.

  Niezbędne dokumenty


  Data publikacji: 05.09.2017

  Uwaga - 
  aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

  Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

  W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

  Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

  Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

  AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
  Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)  Data publikacji: 25.01.2015

  W dniu 11 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4788/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3678/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.02.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

  AKTUALNY Regulamin 3.2.3 - obowiązuje od 11.01.2018 r. (867.3 KB)

  Uchwała ZWW 4788/2018 zmieniajaca uchwałę nr 3678/2017 (297.5 KB)

  Regulamin 3.2.3. (863.8 KB)


  Załączniki do Regulaminu:

  1-Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.2.3 (676.8 KB)

  2-Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

  3-Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.3 (547.9 KB)

  4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) 3.2.3 (616.5 KB)

  5-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) 3.2.3 (94.6 KB)

  6-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (457.5 KB) UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

  7-Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (1.2 MB)
  8-Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)


  Pozostałe dokumenty:

  9-Instrukcja wypełniania wniosku 3.2.3 (164 KB)

  10-Załącznik 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (545 KB)

  11-Instrukcja wypełniania Załącznika 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

  12-Załącznik 8 do wniosku-Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

  13-Instrukcja wypełniania Załącznika 8 do wniosku NATURA 2000 (312.9 KB)

  14-Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

  15-SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

  16-Załącznik 9 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

  17-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

  18-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502.5 KB)

  19-Załacznik 17 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

  20-Zalacznik 24 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.7 KB)

  21-Załącznik 25 do wniosku zobowiązanie do przeprowadzenia audytu ex-post (465 KB)

  22-Załącznik 27 do wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (68.5 KB)

  23-Załącznik 28 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (482 KB)

   

  Inne ważne informacje

  Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze Strony Metropoli Poznań (w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT): pod adresem dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl , telefonicznie pod nr 61 669 80 54, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, pod adresem: agnieszka.krok@umww.pl, marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 39, 61 626 63 16 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.  Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.  Data publikacji: 26.05.2017