Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania - Powiat Poznański


Zakończony         od 30-06-2020 do 31-07-2020

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania działając na mocy Ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowanej 2014‑2020 (Dz. U. 2020 poz. 818 ze zm.)
art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 z dniem 30 czerwca 2020 roku ogłaszają nabór wniosku w trybie pozakonkursowym
nr RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.4
Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   13-11-2020 


Data publikacji: 20.07.2023

W dniu 20 lipca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 6935/2023 w sprawie: zmiany Uchwały
Nr 2897/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru do dofinansowania
projektu pozakonkursowego Powiatu Poznańskiego pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP)
dla  Metropolii Poznań” w ramach Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.4 „Rozwój
elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych
przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu 20 lipca 2023 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała nr 6935/2023 Zarządu Woj. Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2897/2020 (219.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6935/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2023 r. (467.2 KB)

Uchwała nr 2/2023 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 20 lipca 2023 r. (209.5 KB)

Załacznik nr 1 do Uchwały nr 2/2023 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 20 lipca 2023 r. (144 KB)Data publikacji: 17.11.2020

13 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu
pozakonkursowego  Powiatu Poznańskiego
pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla
Metropolii Poznań” w ramach Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”,
Poddziałania 2.1.4 „Rozwój elektronicznych
usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych
przez
IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Tożsamą uchwałę podjął
Związek ZIT w MOF Poznania. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynosi  14 000 000,00 zł.


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 10-20 (248.3 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2897-2020 (564.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2897-2020 (466.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (221.8 KB)

Załączniki do umowy (4.8 MB)
Wyniki ocen   

 

Informacja w sprawie zakończenia oceny merytorycznej (Data publikacji: 04.11.2020)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej. 

Lista po ocenie merytorycznej 2.1.4 (286.3 KB)Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej (Data publikacji: 22.10.2020)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie
i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez
członków Komisji Oceny Projektów.


Lista wniosków ocenionych pozytywnie 2.1.4 (581.9 KB)

 Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 26.08.2020)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego złożonego w ramach naboru

nr RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 do poddziałania 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Uchwała Zarządu SMP - RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 - projekt pozakon. MeSIP (323 KB) 
Zał. do Uchwały ZS - Wyniki oceny strat. ZIT RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 - projekt pozakon. MeSIP (216 KB)Informacje o naborze

 

Wniosek o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 30 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 lipca 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 30 czerwca 2020 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60‑537 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2020

 

Na co i kto może składać wnioski

 

Kto może składać wnioski?

Powiat Poznański

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt pozakonkursowy:

„Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” w ramach projektu P13 Metropolitalny System Informacji Przestrzennej”.

W projekcie zostaną podjęte dwa kluczowe działania:

  • Pozyskanie i opracowanie referencyjnych oraz dziedzinowych danych MeSIP, w szczególności dotyczy to danych fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych ze skaningu laserowego (LIDAR) i tworzonego na ich podstawie trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu tzw. modelu 3D;
  • Opracowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania specjalistycznego i infrastruktury technicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Przetwarzania Danych MeSIP.


Projekt jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej nt. metropolii. Źródłem tego w głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej, będące również efektem istotnego zróżnicowania poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych.


Rozwiązanie tego kluczowego problemu nastąpi większościowo w ramach projektu poprzez działania organizacyjne i techniczne, w tym niezbędną dostawę nowej lub rozbudowę istniejącej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej Lidera oraz Partnera (dot. jednostek terytorialnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolii Poznań). Takie podejście do realizacji projektu i budowy systemu MeSIP, umożliwi wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych, a wśród nich: metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji społecznej obejmującej np. przestrzenne konsultacje społeczne, wysoko specjalizowanych narzędzi i technologii GIS, dojrzałych elektronicznych usług publicznych, a także metropolitalnego banku danych zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym spójne, jednorodne dane referencyjne. Dane te to przede wszystkim dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz pozyskane, dedykowane na potrzeby projektu dane fotogrametryczne zawierające trójwymiarowy model zobrazowania terenu tzw. model 3D.


Tak przygotowany do działania system usprawni w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.


Finanse

Ogólna pula środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na dofinansowanie projektu 14 000 000 PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% kosztów kwalifikowalnych.


Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (2.3 MB)

2. Kryteria Wyboru Projektów (632 KB)

3. Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie 2.1.4 (549.5 KB)

5. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (190.1 KB)

5.1 Instrukcja do sporządzania SW (część obliczeniowa) (218.8 KB)

6. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

6.1. Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (945.7 KB)

7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (236.8 KB)


Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

8. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (708 KB)

8.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.8 KB)

9. Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (624.5 KB)

10 Załącznik nr 3 Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (628.5 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

11. Załacznik nr 4 Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (628 KB) 12. Załącznik nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (626.7 KB)

12.1 Załącznik nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (626 KB)

13. Załącznik nr 20 Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (628.5 KB)

14. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

15. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

16. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

16.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

17. Załącznik nr 24 Oświadczenia Partnera Uczestnika (650 KB)

18. Załącznik nr 27 Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (616.7 KB)

19. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (299.3 KB)

19.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.3 MB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 30.06.2020